Jak zostać tłumaczem przysięgłym z niemieckiego.

Zacznijmy od wytłumaczenia, kim jest tłumacz przysięgły z niemieckiego. Jest to osoba, która zajmuje się sporządzaniem i poświadczaniem tłumaczeń z języka niemieckiego na polski i odwrotnie. Do jego obowiązków należy również poświadczanie tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby oraz przygotowywanie poświadczonych odpisów pism w języku niemieckim. Tacy tłumacze, często też dokonują tłumaczeń ustnych. Tłumacz przysięgły, to zawód zaufania publicznego, a jego wykonywanie regulowane jest przez ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczem przysięgłym z języka niemieckiego, może zostać każdy, kto spełnia następujące warunki. Przede wszystkim, jest obywatelem państwa polskiego lub jednego z państw Unii Europejskiej i zna język polski. Osoba aspirująca do zawodu tłumacza przysięgłego, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nigdy nie była karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Jeśli chodzi o ścieżkę edukacji w tym zakresie, to taka osoba musi ukończyć studia magisterskie na kierunku filologia niemiecka, lub ukończyć inne studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia z języka niemieckiego. Ostatnim wymogiem, jest pozytywne zaliczenie egzaminu z umiejętności tłumaczenia z polskiego na niemiecki i odwrotnie. Na egzamin należy się zapisać wysyłając pismo do Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz uiścić opłatę w wysokości 800 złotych.  Po zdaniu egzaminu, otrzymuje się świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości, które potwierdza nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego. Następnie taka osoba składa ślubowanie i jest wpisywana na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany nie tylko do wykonywania powierzonych mu tłumaczeń ze szczególną starannością i bezstronnością, ale i  zachowania w tajemnicy faktów, z którymi zapoznał się w związku z wykonywanym zawodem. Każdy, kto chciałby zostać tłumaczem przysięgłym z języka niemieckiego, musi pamiętać o tym, że to ścieżka kariery wymagająca stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a nauka i zdobywanie nowej wiedzy nie kończą się przez cały okres wykonywania tego fachu.

Posted in zawodowo | Komentowanie nie jest możliwe